erasmus
erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази мрежа отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. Номер на проекта: 2020-1-ES01-KA202-082685

За проекта

About Elmet Project

Проектът ELMET има за цел да подпомогне развитието на ключови умения и компетентности, изисквани от променящата се работна среда чрез иновативна методология за активно учене чрез преживяване, базирано на стаите на загадките (escape rooms). Ще бъде разработен цялостен инструментариум, който дава възможност на инструктори и експерти в областта на професионалното образование и обучение да създават и прилагат този метод с възрастни обучаеми, безработни лица и хора с ниска квалификация.

Конкретните цели на проекта са:

  • Да насърчи иновациите в продължаващото професионално обучение чрез подпомагане на обучителите в създаването, прилагането и оценката на методологии за активно обучение.
  • Да се улесни използването на стаи на загадките (Escape Rooms) включително виртуални, за развитие на умения и компетенции, необходими за работните места и професиите в дигиталната ера. 
  • Да подпомогне обучителите в професионалното образование и обучение да овладеят знания, умения и ресурси за прилагане на методологии за активно обучение. 
  • Да повиши осведомеността относно нуждата от по-съвременни методи за професионално образование и обучение, адаптирани към съвременните реалности.
  •  Да се подобри качеството на обучението на възрастни обучаеми с ниска квалификация и безработни, така че те да бъдат по-мотивирани и ангажирани в учебния процес.

Основната целева група на проекта са обучители на заети и безработни (особено нискоквалифицирани, дълготрайно безработни, мигранти и др.), които искат да актуализират своите умения и компетенции, за да бъдат конкурентоспособни в динамично променящата се работна среда.


© Copyright 2021 ELMET Project - All Rights Reserved Cookies Policy

The web page was created with Mobirise