erasmus
erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази мрежа отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. Номер на проекта: 2020-1-ES01-KA202-082685

Elmet Project

Трансформациите в съвременното общество оказват огромно влияние върху всички професии и сектори на пазара на труда. Ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение имат ключова роля за успешното адаптиране и намаляване на негативното въздействие от тези промени. Особено застрашени са неквалифицираните работници и хората с ниско образователно ниво, които са двойно повече застрашени от безработица и други социални рискове.  

Elmet Project

Един от елементите, които най-много влияят върху ефективността на обучението при възрастни с по-ниска квалификация, е педагогическият подход. Обучението чрез преживяване и творческото обучение са в основата на различни иновативни и мотивиращи методики за продължаващо обучение, които позволяват развитието на преносимите умения на 21-ви век (решаване на проблеми , комуникация, критично мислене и др.)

© Copyright 2021 ELMET Project - All Rights Reserved Cookies Policy

Create a free site - More