Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази мрежа отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. Номер на проекта: 2020-1-ES01-KA202-082685

Инструментариум

Инструментариумът по проект ELMET ще включва готови за използване ресурси, в това число:

1

Training course

Обучителен курс за създаване на стаи на загадките за конректните области на продължаващо професионално обучение.
2

Guide to support

Наръчник за всеки от етапите на методологията на обучение: създаване, прилагане, фасилитиране и оценка.
3

Deployment

 Наръчник за създаването на виртуални стаи на загадките.
4

Specification

Три виртуални и офлайн стаи на загадките, които ще бъдат насоченуи към 3 ключови преносими умения, идентифицирани сред нуждите на работници или безработни.
Toolkit Elmet Project

Проектът ELMET се стреми да окаже въздействие върху настоящите практики за обучение, като предостави на професионалистите в сферата на ПОО практически ресурси, базирани на иновативни методологии. Иползването на създадените инструменти ще помогне да се създадат мотивиращи (физически и виртуални) учебни пространства за най-уязвимите лица и че резултатите от проекта могат лесно да бъдат приложени и на други образователни нива.

© Copyright 2021 ELMET Project - All Rights Reserved Cookies Policy

The web page was built with Mobirise site themes