erasmus
erasmus

Tο συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. 2020-1-ES01-KA202-082685

Εταίροι

Diputación Foral de Álava - Arabako Foru Aldundia

Το Diputación Foral de Álava κυβερνά και διαχειρίζεται την επαρχία Álava με αρμοδιότητες σε διάφορα θέματα όπως η φορολογία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οδικές υποδομές, η οικονομική ανάπτυξη, η κινητικότητα και οι πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης, του εμπορίου και του τουρισμού. Το DFA αναπτύσσει ετήσια προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που στοχεύουν στον άνεργο πληθυσμό με στόχο να τα επιλέξει σε τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τις εταιρείες, και προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

Το DFA έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα c-VET και ηγείται του έργου ELMET για την προώθηση νέων εργαλείων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας αυτής της εκπαίδευσης και, κυρίως, καθιστά πιο ελκυστική την ένταξη ομάδων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν.

CIP Citicens in Power

CIP Citizens In Power

Κύπρος

Το C.I.P. Citizens In Power (CIP) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός. Το CIP αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο στους τομείς της παγκόσμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, του STEM και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ομάδα μας σχεδιάζει και εφαρμόζει διατομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ως απάντηση σε θεμελιώδεις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και κενά πολιτικής, κυρίως μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και της λειτουργίας των ερευνητικών ευρημάτων.
 
Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πρωτοφανείς κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το CIP προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών χωρίς να διακυβεύεται το δυναμικό των μελλοντικών γενεών. Αντίστοιχα, οι αξίες μας εγγυώνται δράσεις και προωθούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να επιφέρουν κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία. 

University oh Thessaly

TΤο Creative Technologies Learning Lab (CTLL) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (UTH) ενσωματώνει αναδυόμενο σχεδιασμό, παιδαγωγικές και ΤΠΕ για τη δημιουργία καινοτόμων, επιβραβευτικών και αποτελεσματικών μαθησιακών εμπειριών που χτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τη βιομηχανία και την κοινωνία στον σημερινό κόσμο.

Η ομάδα επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών και παιδαγωγικών για τον εμπλουτισμό μαθησιακών εμπειριών για διάφορες ομάδες.

Το εργαστήριο αναπτύσσει τεχνολογίες που περιλαμβάνουν σοβαρά παιχνίδια, προσομοιώσεις, πλατφόρμες μάθησης, κοινότητες και πολλά άλλα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μαθησιακών στόχων σε επίσημες ή άτυπες ρυθμίσεις μάθησης.

Αυτές οι τεχνολογίες υποστηρίζουν καινοτόμο σχεδιασμό μάθησης βασισμένο σε ενεργά, βιωματικά, διερευνητικά, συνεργατικά, ομότιμα και άλλα μοντέλα.

Οι προτεινόμενες λύσεις αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές ανάγκες των ομάδων χρηστών που κυμαίνονται από προσχολική έως πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτερη, επαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση. 

Media Creativa

Media Creativa 2020

Ισπανία

Το MC2020 είναι μια εταιρεία που προσφέρει μοναδικές λύσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με ένα παγκόσμιο όραμα, σε μια συνεχή συνεργασία με τοπικές διοικήσεις, περιφερειακές και γενικές κρατικές διοικήσεις, ευρωπαϊκούς θεσμούς και διάφορες πολυμερείς οντότητες.

Με μια διεπιστημονική ομάδα που βασίζεται στην τεχνογνωσία και τις καινοτόμες γνώσεις που συνεπάγονται 15 χρόνια σχεδιασμού, διαχείρισης και συντονισμού έργων, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην επιτυχία των δημόσιων θεσμών κατά τη διαδικασία βελτίωσης της δημοκρατικής, κοινωνικής και οικονομικής διακυβέρνησης, μέσω έργων και πρωτοβουλίες που οδηγούν στο στόχο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Mobirise

Το BFE - BUSINESS FOUNDATION FOR EDUCATION (BFE) είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στη δια βίου μάθηση και σταδιοδρομία στη Βουλγαρία, των οποίων οι πρωτοβουλίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα ατόμων όλων των ηλικιών. Ως πάροχος αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για επαγγελματίες και εκπαιδευτές επαγγελματικού προσανατολισμού, το BFE επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης και ψηφιακών εργαλείων, τα οποία μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν και να κλιμακωθούν.

© Copyright 2021 ELMET Project - All Rights Reserved Cookies Policy

Made with Mobirise - Find more